Priser

Prisen for et aflastningsophold er samlet set 127,00 kr. i døgnet

Prisen omfatter ophold, inklusiv almindelig forplejning og tøjvask. Toiletartikler er ikke omfattet

Aflastningsdelen betales månedsvis bagud. Regningsspecifikation udsendes omkring den 12 i måneden. Betaling sker via fremsendt girokort som udsendes ved månedens afslutning. Ved ophold af længere varighed, er det muligt at tilmelde regningen til PBS.

Tidslinje: Ophold i januar - regningsspecifikation ca. 12. februar - girokort ca. 25. februar - betaling ca. 3. marts   

Hvis der er spørgsmål til regningen for opholdet henvises til sekretær Tina Jørgensen på Svendebjerghave, telefon 36 49 42 11 lokal 10 mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 13.30

Bemærk

Det vurderes i forbindelse med rekvirering af ophold om der skal tilbydes plads enten på Svendebjerghave eller Retræten, og det kan i løbet af opholdet blive nødvendigt at skifte opholdssted

Ved tilbagevendende behov for ophold kan man ikke forvente at få anvist den samme bolig

 

Hvordan bestilles et midlertidigt ophold?

Normalt er det Hvidovre kommunes hospitalskoordinatorer, der rekvirerer et ophold.

Bestilling af aflastningsophold sker ved henvendelse til Ældreboligkontoret på rådhuset på telefon 36 39 38 19 mellem kl. 10 og 14.

Det er en forudsætning for opholdet, at man er omfattet af de persongrupper, som er nævnt ovenfor.

Hvis en ønsket periode er optaget, kan Du blive tilbudt en anden ledig periode.

Der er ikke noget maksimum for hyppigheden af ophold, det afhænger helt af den enkelte borgers / families situation.

Hospitalsindlæggelse under et aflastningsophold

Ved genindlæggelse på hospitalet i mere end 1 døgn vil du normalt blive udskrevet fra afdelingen, i særlige tilfælde kan boligen holdes i flere dage, dette sker i en dialog mellem personalet, hospitalsafdelingen og udskrivningskoordinatoren. Der skal betales for opholdet i de dage boligen holdes.

Adresseændring

Du skal beholde din almindelige folkeregisteradresse under opholdet på retræten, men midlertidig adresseændring til postvæsenet kan være relevant.